joronda-sadhus2

Joranda Mela (Sadhu Festival) with Tribal Wonder in Orissa